Regulaminy Promocji

 

REGULAMIN PROMOCJI "RABAT"

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem PromocjiRabat” jest 4U Maryla Marciniak z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ulicy Nowa 17, Stara Iwiczna, NIP: 524-164-59-07, REGON: 017364690, adres e-mail: biuro@musli4u.pl, zwany dalej Organizatorem.

2. Regulamin Promocji „Rabat” zwany dalej Regulaminem Promocji reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Promocji.

3. Promocja „Rabat”, zwana dalej Promocją, zaprezentowana jest i prowadzona w serwisie internetowym Sklepu Internetowego Musli4U pod adresem: www.musli4u.pl

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Promocji w zakresie czasu trwania promocji, przy czym zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków uczestnictwa w Promocji. Informacje o zmianie Regulaminu Promocji będą dostępne w serwisie internetowym Sklepu Musli4U pod linkiem „Regulamin Promocji”. Zmiany w Regulaminie Promocji obowiązują od daty ich publikacji w serwisie internetowym Sklepu Musli4u

§ 2 CZAS TRWANIA PROMOCJI

Promocja trwa od dnia 10.01.2018 do 31.12.2018


§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

1. Uczestnikiem Promocji może być osoba, która:

a) zapoznała się z treścią Regulaminu Promocji oraz akceptuje jego postanowienia.

b) otrzymała od Organizatora Promocji kod rabatowy.

2. W celu skorzystania z Promocji konieczny  jest dostęp do Internetu oraz rejestracja w Sklepie Internetowym Musli4U pod adresem www.musli4u.pl.

3. Możliwość skorzystania z Promocji udostępniona jest tylko dla zalogowanych Klientów.

§ 4 ZASADY PROMOCJI

1. Promocja dotyczy produktów dostępnych w Sklepie Internetowym Musli4u.

2. Uczestnikiem Promocji jest Klient, który w Sklepie Internetowym Musli4U  w okresie obowiązywania Promocji, zgodnie z Regulaminem Promocji oraz Regulaminem Sklepu Musli4U dostępnym pod adresem: http://musli4u.pl/regulamin/, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną:

a) Zarejestruje się w Sklepie Musli4U na www.musli4u.pl i aktywuje swoje konto

b) Złoży zamówienie i procesie składania zamówienia, na stronie Dostawa, wpisze kod rabatowy.

d) Zapłaci cenę zamówienia z wykorzystaniem metod płatności dostępnych w serwisie internetowym Sklepu Musli4U. Przez zapłatę ceny, o której mowa w zdaniu poprzednim, rozumie się uiszczenie ceny za zamówienie zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego Musli4U.

3. Uczestnikowi Promocji, który spełnił warunki Promocji i przestrzegał jej zasad, podczas składania zamówienia zostanie naliczony RABAT w wysokości  10 % od wartości zamówionych produktów.

4. Rabatem nie są objęte koszty przesyłki.

5. Rabat ten nie łączy się z innymi rabatami, upustami i promocjami.

6. Klient - Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji jeden raz.

7. Materiały reklamowe zaprezentowane na stronie www.musli4u.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 § 1 Kodeksu cywilnego.


§ 4 OGRANICZENIA AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Sprzedaż produktów objętych Promocją jest możliwa tylko i wyłącznie w ilościach detalicznych - maksymalnie 20 szt. jednego produktu.

2. W przypadku Reklamacji uznanej za zasadną i zwrotu Produktów zgodnie z Regulaminem Sklepu Musli4U, Klientowi zostaje zwrócona kwota odpowiadająca wartości produktów po udzieleniu rabatu.

3. Kwota rabatu nie podlega wymianie na gotówkę.

4. W przypadku chęci dokonania zmiany w zamówieniu, należy anulować zamówienie i złożyć nowe. Zamówienie można anulować drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres: kontakt@musli4u.pl, w treści podając: nr zamówienia  podlegającego anulowaniu oraz imię i nazwisko klienta, w temacie  wiadomości wpisując: ANULOWANIE ZAMÓWIENIA. Po otrzymaniu potwierdzenia anulowania zamówienia Klient może ponownie złożyć zamówienie z rabatem.

5. Przy zakupie produktów objętych Promocją od zaprezentowanych cen nie przysługują już żadne inne upusty.

6. Rabatem nie są objęte:

- koszty transportu

- dodatkowe usługi.

 

§ 5 REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Promocji można składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: reklamacje@musli4u.pl.

2. W reklamacji Klient zobowiązany jest podać: imię i nazwisko Klienta, nr zamówienia, datę zawarcia umowy i odbioru zamówienia, treść żądania, numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot należności oraz adres poczty elektronicznej, na który ma zostać udzielona odpowiedź na reklamację.

3. Reklamacje mogą być składane przez cały czas trwania Promocji i po jej ustaniu, jednak nie dłużej niż 21 dni od dnia jej zakończenia. Reklamacje dostarczone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Dostarczenie uznaje się za skuteczne po otrzymaniu potwierdzenia odebrania wiadomości z adresu: reklamacje@musli4u.pl. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w reklamacji. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

5. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sklep Musli4U zwraca Klientowi należność za odesłany Produkt, niezwłocznie po otrzymaniu reklamowanego Produktu, na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

6. Różnice między rzeczywistym wyglądem Produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej Sklepu Musli4U nie stanowią podstawy do złożenia reklamacji oraz zwrotu zakupionego Produktu.

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2018.

2. Materiały reklamowe Promocji mają jedynie charakter informacyjno-promocyjny.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Promocji zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.